Autentificare
TIne minte

Proiectul "Dezvoltarea oportunităţilor de formare continuă pentru cadrele didactice, prin utilizarea de resurse digitale în sistem blended learning" (desfășurat în perioada 2009-2011) oferă cadrelor didactice oportunitatea parcurgerii unor cursuri în format combinat (blended learning), care include atât sesiuni în sală
în care cursanţii pot lucra în echipă şi pot interacţiona nemijlocit cu colegii şi cu formatorul, cât şi sesiuni de instruire la distanţă, mediate de resurse digitale, care le permit să se autoinstruiască folosind materiale multimedia interactive. De asemenea, faptul că profesorii pot parcurge materialele online în ritmul lor propriu şi atunci când au timp creşte gradul de flexibilitate adaptat stilului acestora de învăţare şi soluţionează problema nepotrivirii de orare şi dificultăţii găsirii unui interval de timp care să fie acceptabil pentru toţi cei interesaţi de acest program de formare.

Prin intermediul acestei comunităţi online, cadrele didactice pot învăţa din experienţa celorlalţi colegi profesori, astfel încât informaţiile şi resursele la care au acces cadrele didactice să fie relevante şi accesibile în momentul în care au nevoie de ele.

Astfel, cursanţii vor fi capabili să stimuleze şi să motiveze generaţiile actuale de elevi, care sunt „generaţii digitale”, extinzând utilizarea calculatorului şi a internetului în activităţile profesionale cotidiene.

Obiectivul proiectului este îmbunatăţirea accesului şi a participării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar din regiune la oportunităţi de formare continuă în domeniul psihopedagogiei, prin intermediul unui program de formare inovativ, bazat pe resurse digitale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Consolidarea competenţelor profesionale a 500 de profesori prin participarea la 2 cursuri de formare cu potenţial de extindere a învăţării pe parcursul întregii vieţi;
  • Îmbunătăţirea metodologiei de formare a profesorilor din grupul ţintă în sistem blended learning, utilizând noile tehnologii, metode şi instrumente moderne de formare;
  • Dezvoltarea unei comunităţi online de formare continuă a cadrelor didactice care să găzduiască resurse şi comunităţi de învăţare flexibile şi accesibile, în sprijinul formării continue a cadrelor didactice în domeniile metodelor de cunoaştere a personalităţii elevilor, a gestionării eficiente a resurselor comunităţii în vederea asigurării unei educaţii de calitate.

Prin obiectivele sale generale şi specifice, proiectul se înscrie în AP 1, DMI 3 prin următoarele contribuţii:

  • promovarea îmbunătăţirii calităţii ofertelor de formare astfel încât acestea să devină mai flexibile, moderne şi mai adaptate unor nevoi locale specifice, facilitând astfel dezvoltarea unor noi oportunităţi de promovare în cariera didactică. Proiectul va contribui la creşterea calităţii serviciilor oferite de Partenerul principal cadrelor didactice prin comunitatea online de formare continuă ce urmează a fi dezvoltată în proiect;
  • îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice prin introducerea unor domenii de formare de actualitate, cum ar fi: metode interactive de predare/învăţare, abordări curriculare noi în domeniile managementului relaţiei profesor – elev – părinte în vederea consolidării legăturii cu comunitatea, al metodelor moderne de abordare psihopedagogică a elevilor pentru o educaţie şcolară mai bună, utilizarea TIC în procesul didactic, educaţia în spiritul dezvoltării durabile, promovarea egalităţii de şanse în educaţie.

Proiectul contribuie la dezvoltarea resurselor umane din învăţământul preuniversitar prin creşterea accesului la informaţie, consiliere metodică şi formare continuă, prin crearea unei comunităţi online pentru cadrele didactice din învatamantul preuniversitar fiind astfel aliniat cu obiectivul general al POS DRU prin dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă.