Autentificare
TIne minte
Noutati
Echivalare Credite Profesionale Transferabile

Credite transferabile – echivalare conform Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile aprobată prin O.M.E.C.T.S. 5562/2011

Având în vedere Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, art.8 aprobată prin OMECTS nr. 5562/2011 și Nota MEN nr.48/22.02.2013, art.15, în perioada 01-30 septembrie are loc procedura de echivalare și acordare de credite profesionale transferabile cadrelor didactice participante la activități de formare continuă.

Metodologia se aplică pentru echivalarea creditelor transferabile obţinute prin activităţile de formare continuă finalizate în anul şcolar 2019 – 2020. Conform Metodologiei, la nivelul unităţii de învăţământ, se echivalează în credite profesionale transferabile doar formele de organizare a formării continue prevăzute la Art. 8 şi Art. 9 (1):

  1. obținerea gradului didactic II, gradului didactic I;
  2. absolvirea studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în domeniul Stiinţele educaţiei;
  3. absolvirea studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Stiinţele educaţiei;
  4. absolvirea unui program de conversie profesională în învăţământ prin studii postuniversitare;
  5. obţinerea unei alte specializări, care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă;


Calendar:
1 - 15 septembrie - depunerea cererilor însoţite de copii ale documentelor justificative la secretariatul unităţii şcolare;
15 - 20 septembrie - emiterea deciziilor de către directorul unităţii şcolare;
20 - 30 septembrie - întrunirea comisiilor;
05  octombrie - afişarea rezultatelor.

Documente necesare:

  • Adresa solicitare membru comisie (profesor metodist) către CCD;
  • Decizia de constituire a comisiei de echivalare redactată în patru exemplare (originale), care se distribuie astfel: un exemplar rămâne la secretariatul instituÅ£iei, unul la preÅŸedintele comisiei, unul la responsabilul cu formarea continuă, unul la reprezentantul CCD desemnat (model ataÅŸat).
  • Pentru bunul mers al lucrărilor comisiei, responsabilul cu formarea continuă, membru al comisiei de echivalare, va avea în dosarul comisiei următoarele documente:

-  Un exemplar, în original, al deciziei directorului de constituire a comisiei de echivalare;
-  Dosarele persoanelor care solicită echivalare (cerere de echivalare + documente justificative în copie conform cu originalul);

-  Fişa individuală – pentru fiecare cerere de echivalare depusă (model ataşat).

Procedura nr.38591/03.10.2019 privind echivalarea şi acordarea unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale (clic aici)

Scopul prezentei proceduri este acela de a reglementa procesul de echivalare şi acordare a unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale, definite la art. 19 din Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin OMECTS nr. 5564/2011, cu modificările și completările ulterioare.

OM_nr.5562 (clic aici)

By: corinasimionescu On Thursday, 03 September 2020 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(5907)
Comentarii(0)