Autentificare
TIne minte

Proiectul "Dezvoltarea oportunittailor de formare continua pentru cadrele didactice, prin utilizarea de resurse digitale in sistem blended learning" (desfasurat in perioada 2009-2011) ofera cadrelor didactice oportunitatea parcurgerii unor cursuri in format combinat (blended learning), care include atat sesiuni in sala
in care cursantii pot lucra in echipa si pot interactiona nemijlocit cu colegii ?i cu formatorul, cat si sesiuni de instruire la distanta, mediate de resurse digitale, care le permit sa se autoinstruiasca folosind materiale multimedia interactive. De asemenea, faptul c? profesorii pot parcurge materialele online �n ritmul lor propriu ?i atunci c�nd au timp cre?te gradul de flexibilitate adaptat stilului acestora de �nv??are ?i solu?ioneaz? problema nepotrivirii de orare ?i dificult??ii g?sirii unui interval de timp care s? fie acceptabil pentru to?i cei interesa?i de acest program de formare.

Prin intermediul acestei comunit??i online, cadrele didactice pot �nv??a din experien?a celorlal?i colegi profesori, astfel �nc�t informa?iile ?i resursele la care au acces cadrele didactice s? fie relevante ?i accesibile �n momentul �n care au nevoie de ele.

Astfel, cursan?ii vor fi capabili s? stimuleze ?i s? motiveze genera?iile actuale de elevi, care sunt �genera?ii digitale�, extinz�nd utilizarea calculatorului ?i a internetului �n activit??ile profesionale cotidiene.

Obiectivul proiectului este �mbunat??irea accesului ?i a particip?rii cadrelor didactice din �nv???m�ntul preuniversitar din regiune la oportunit??i de formare continu? �n domeniul psihopedagogiei, prin intermediul unui program de formare inovativ, bazat pe resurse digitale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Consolidarea competen?elor profesionale a 500 de profesori prin participarea la 2 cursuri de formare cu poten?ial de extindere a �nv???rii pe parcursul �ntregii vie?i;
  • �mbun?t??irea metodologiei de formare a profesorilor din grupul ?int? �n sistem blended learning, utiliz�nd noile tehnologii, metode ?i instrumente moderne de formare;
  • Dezvoltarea unei comunit??i online de formare continu? a cadrelor didactice care s? g?zduiasc? resurse ?i comunit??i de �nv??are flexibile ?i accesibile, �n sprijinul form?rii continue a cadrelor didactice �n domeniile metodelor de cunoa?tere a personalit??ii elevilor, a gestion?rii eficiente a resurselor comunit??ii �n vederea asigur?rii unei educa?ii de calitate.

Prin obiectivele sale generale ?i specifice, proiectul se �nscrie �n AP 1, DMI 3 prin urm?toarele contribu?ii:

  • promovarea �mbun?t??irii calit??ii ofertelor de formare astfel �nc�t acestea s? devin? mai flexibile, moderne ?i mai adaptate unor nevoi locale specifice, facilit�nd astfel dezvoltarea unor noi oportunit??i de promovare �n cariera didactic?. Proiectul va contribui la cre?terea calit??ii serviciilor oferite de Partenerul principal cadrelor didactice prin comunitatea online de formare continu? ce urmeaz? a fi dezvoltat? �n proiect;
  • �mbun?t??irea calific?rii cadrelor didactice prin introducerea unor domenii de formare de actualitate, cum ar fi: metode interactive de predare/�nv??are, abord?ri curriculare noi �n domeniile managementului rela?iei profesor � elev � p?rinte �n vederea consolid?rii leg?turii cu comunitatea, al metodelor moderne de abordare psihopedagogic? a elevilor pentru o educa?ie ?colar? mai bun?, utilizarea TIC �n procesul didactic, educa?ia �n spiritul dezvolt?rii durabile, promovarea egalit??ii de ?anse �n educa?ie.

Proiectul contribuie la dezvoltarea resurselor umane din �nv???m�ntul preuniversitar prin cre?terea accesului la informa?ie, consiliere metodic? ?i formare continu?, prin crearea unei comunit??i online pentru cadrele didactice din �nvatamantul preuniversitar fiind astfel aliniat cu obiectivul general al POS DRU prin dezvoltarea capitalului uman ?i cre?terea competitivit??ii, prin corelarea educa?iei ?i �nv???rii pe tot parcursul vie?ii cu pia?a muncii ?i asigurarea de oportunit??i sporite pentru participarea viitoare pe o pia?? a muncii modern?, flexibil? ?i inclusiv?.

�

Last Updated (Friday, 06 December 2019 09:59)